انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 23 خرداد 1403   |   12 جون 2024  | پست الکترونیک
تالیفات

مقاله هاي چاپ شده در مجلات ISI و ISC

 •  G. Abbasi, F. Khoshalhan, , S. J. Hosseininezhad"Municipal solid waste management and energy production: A multi-objective optimization approach to incineration and biogas waste-to-energy supply chain", Sustainable Energy Technologies and Assessmentsy, 54(2022). (ISI Indexed)
 •  S. A. Nasri, B. Ehsani, S. J. Hosseininezhad,N. Safaie "A sustainable supplier selection method using integrated Fuzzy DEMATEL–ANP–DEA approach (case study: Petroleum Industry)", Environment, Development and Sustainability, (2022). (ISI Indexed)
 •  F. Kalantari, , S. J. Hosseininezhad, "A multi-objective cross entropy-based algorithm for sustainable global food supply chain with risk considerations: A case study", Computers & Industrial Engineering, 164 (2022). (ISI Indexed)
 •  D. Rahmani, M. Qaisari Hasan Abadi and , S. J. Hosseininezhad, "Joint decision on product greenness strategies and pricing in a dual-channel supply chain: a robust possibilistic approach", Journal of Cleaner Production, 20 (2020). (ISI Indexed)
 •  M. Saadati, S. J. Hosseininezhad, "Designing a hub location model in a bagasse-based bioethanol supply chain network in Iran (Case Study: Iran sugar industry)", Biomass and Bioenerg, 122 (2019) 238–256. (ISI Indexed)
 •  S. J. Hosseininezhad, S.Salhi and M. S.Jabalameli, "A Cross Entropy-Based Heuristic for the Capacitated Multi-Source Weber Problem with Facility Fixed Cost", Computers & Industrial Engineering, 83, 151-158, 2015. (ISI Indexed)
 •  S. J. Hosseininezhad, M. S. Jabalameli,  and S. G. Jalali Naini, “A fuzzy algorithm for continuous capacitated location allocation model with risk consideration, Applied Mathematical Modelling, 38, 3, 983-1000, 2014. (ISI Indexed)
 •  S. J. Hosseininezhad, M. S. Jabalameli,  and S. G. Jalali Naini, "A continuous covering location model with risk consideration, Applied Mathematical Modelling, 37, 23, 9665-9676, 2013. (ISI Indexed)
 • M. Bashiri, S. J. Hosseininezhad, "Fuzzy Development of Multiple Response Optimization", Group Decision and Negotiation, (2012) 21:417–438 (ISI Indexed)
 • M. Bashiri, S. J. Hosseininezhad, "A Fuzzy Group Decision Support System for Multifacility Location Problems", International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2009) 42:533–543 (ISI Indexed)
 • S. J. Hosseininezhad,  M. S. Jabalameli and M. Haji Abbas, "A cross entropy algorithm for continuous covering location problem", Journal of Industrial and Systems Engineering, 11, 3, 247-260, 2018 (ISC Indexed)
 • S. J. Hosseininezhad and M. S. Jabalameli, "A Multiobjective Continuous Covering Location Model", Journal of Industrial and Systems Engineering, 9, 40-52, 2016. (ISC Indexed)
 • M. Haji Abbas and S. J. Hosseininezhad, "A robust approach to multi period covering location-allocation problem in pharmaceutical supply chain", Journal of Industrial and Systems Engineering, 9, 71-84, 2016. (ISC Indexed)
 • M. S. Jabalameli, S. J. Hosseininezhad and S. G. Jalali Naini, "A risk management model for the plant location problem, International journal of management science and engineering management, 8, 2, 93-101, 2013. (Scopus Indexed)
 • M. S. Jabalameli, S. J. Hosseininezhad and S. G. Jalali Naini, "A Risk Management Model for the Capacitated Continuous Location Allocation Problem, Journal of mathematics and computer Science,6(2013), 1-12 (ISC Indexed)
 • M. Bashiri and S. J. Hosseininezhad, “A Fuzzy Programming for Optimizing Multi Response Surface in Robust Designs”, Journal of Uncertain Systems, 3, 3, 163-173, 2009. (Scopus Indexed)
 • زهرا باقری،سيدجواد حسيني نژاد و ناصر صفایی، "مدل تحول استراتژیک پیشنهادی دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: یکی از دانشگاه‌های دولتی"، مجله مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی،دوره 2، شماره 2، 1400، صفحه 127-116 (ISC Indexed)
 • هادی کیان، سید بابک ابراهیمی و، سيدجواد حسيني نژاد، "طراحي يک شبکه ارزيابي و انتخاب تأمين‌کنندگان با در نظر گرفتن مسأله مکان‌يابي-مسيريابي سبزتحت عدم‌قطعيت"، مجله بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد دانشگاه علم وصنعت ايران، شماره 2، جلد 28، تابستان 1396، صفحه 316-304 (ISC Indexed)
 • محمد سعید جبل عاملی، سيدجواد حسيني نژاد  و سید غلامرضا جلالی نائینی، "یک مدل جایابی پوشش پیوسته با شعاع پوشش فازی"، مجله بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 1، جلد 27، بهار 1395، صفحه 90-82 (ISC Indexed)
 • مهدی جعفریان، مجید بیک ویردی، سيدجواد حسيني نژاد، "سنجش میزان اثربخشی استراتژی ها در روش کارت امتیازی متوازن به کمک فرآیند تحلیل شبکه ای فازی"، فصل نامه مدیریت فردا، زمستان 1392، سال دوازدهم، شماره 37، صفحه 104-85 (ISC Indexed)

 • مهدي بشيري، سيدجواد حسيني نژاد، "بكارگيري روش TOPSIS براي تصميم گيري جهت واگذاري خدمات دولتي به بخش خصوصي برمبناي منطق فازي"، مجله علمي و پژوهشي دانشور رفتار دانشگاه شاهد، تیر1390، سال هجدهم، شماره 1-47، صفحه 294-277  (ISC Indexed)
 • مهدي بشيري، سيدجواد حسيني نژاد، "بهينه سازي فرآيند با چند سطح پاسخ به وسيله شبكه هاي عصبي بر مبناي مفهوم مطلوبيت"، مجله بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد دانشگاه علم وصنعت ايران، شماره 4، جلد 20، زمستان 1388، صفحه 67-57 (ISC Indexed)
 • مهدي بشيري، وحيد محمودي، سيدجواد حسيني نژاد، "بررسي و تحليل حالات تنش در سازمان و آثار آن (TMEA)"، مجله علمي و پژوهشي دانشور رفتار دانشگاه شاهد، دی 1388، سال شانزدهم، شماره 38، صفحه 120-113 (ISC Indexed)

کتب منتشر شده

 • طراحي سيستمهاي صنعتي(مكان يابي و استقرار تسهيلات)، انتشارات دانشگاه شاهد، چاپ چهارم 1393