انتخاب زبان: فارسی English
  چهارشنبه 23 خرداد 1403   |   12 جون 2024  | پست الکترونیک
برنامه کلاس ها   (   نیمسال دوم 03-02  )


 9 - 7:30  10:30 - 9  12 - 10:30  15:30 - 13:30  17:30 - 15:30
شنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی راهنمایی و مشاوره پایان نامه با وقت قبلی
یکشنبه  شبکه و مکان گسسته در سلامت
(کارشناسی ارشد)
 طراحی ایجاد صنایع
(کارشناسی)
برنامه ریزی متغیرهای صحیح
(کارشناسی ارشد)
فعالیت اجرایی
دوشنبه فعالیت اجرایی جلسات دانشکده/ مشاوره دانشجویان
سه شنبه  شبکه و مکان گسسته در سلامت
(کارشناسی ارشد)
 طراحی ایجاد صنایع
(کارشناسی)
برنامه ریزی متغیرهای صحیح
(کارشناسی ارشد)
فعالیت اجرایی
چهار شنبه مطالعه و پژوهش فعالیت اجرایی مشاوره دانشجویان